راهنمای انتخاب سیستم ویدئو کنفرانس

جدول راهنمای انتخاب بهترین سیستم ویدئو کنفرانس متناسب با نیاز.

نتیجه که می گیرم 

راه حل پیشنهادی

نیاز من

می توانم به راحتی با مکان دوم ارتباط برقرار کنم

راه اندازی سیستم ویدئو کنفرانس در هر دو مکان

ارتباط با یک مکان دیگر

می توانم به راحتی با چند مکان  صرف نظر  از فاصله ارتباط برقرار کنم

سیستم ویدئو کنفرانس در هریک از مکان ها و یک سیستم جهت ارتباط چندگانه

ارتباط با چند مکان

می توانم به راحتی با چند  مکان ثابت با اضافه چند نفر که دائما در حل تغییر مکان خود هستند ارتباط برقرار کنم

سیستم ویدئو کنفرانس در هریک از مکان ها و یک سیستم جهت ارتباط چندگانه به اضافه یک راه حل جهت ارتباط با تلفن های همراه

ارتباط با چند مکان ثابت به اضافه ارتباط با افرادی که  دائما مکان خود را تغییر می دهند

می توانیم با افرادی که دائما مکان خود را تغییر می دهند ارتباط برقرار کنم

سیستم ویدئو کنفرانس جهت ارتباط با تلفن های همراه

ارتباط با افرادی که دائما مکان خود را تغییر می دهند

می توانم ارتباطات را ثبت کنم و در زمان مناسب برای افراد زیادی به اشتراک بگذارم

یک سیستم  ثبت و ضبط و به اشتراک گذاری

 ضبط و ثبت و به اشتراک گذاری ارتباطاتی که با ویدئو کنفرانس انجام می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول فوق یک راهنمای ساده برای انتخاب بهترین راه حل ویدئو کنفرانس متناسب با نیاز شما می باشد .  چنانچه نیاز به یک راهنمای تخصصی تر در زمینه انتخاب راه حل ویدئو کنفرانس هستید مطلب بعدی ما را مطالعه نمایید. در مطالب بعدی راه حل های تخصصی ویدئو کنفرانس را برای انواع استفاده از قبیل آموزشی ، صنعتی ، اداری و … برای شما شرح می دهیم.